วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก สำหรับฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ อบต.นาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุไฟฟ้า) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำไนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงบ่อขยะ ฝังกลบขยะ ขุดบ่อขยะ อบต.นาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อเครื่องทำนำ้ร้อน-นำ้เย็น จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ ถังแรงดัน จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง