ประกาศรายการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาสีประจำเดือนมีนาคม 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]
.................................................................................................................................
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ ภ.ด.ส.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 15 ก.พ. 2567 ]
.................................................................................................................................
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง รับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) [ 15 ก.พ. 2567 ]
.................................................................................................................................
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำแงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำ [ 15 ก.พ. 2567 ]
.................................................................................................................................