องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

กองคลัง

   
  นางปาริชาติ   สอนสุภาพ
 
  ผู้อำนวยการกองคลัง
 
     
  นางสาวน้ำทิพย์  ทองทาบ  
  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
 

นางสาวสุภาวรรณ  ขันตี
นางสาวสุรัสสา  พิณพิมาย
(ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.)
     
  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
นางฟ้าลิขิต  ขะทุม
นางสาวเพลินจิต  ศรีหาไชย
นางจำเรียง  สงนอก
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
     
 
นางสาววรนุช  บุญนาง

นางกชกร  ศรีทับทิม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
 
พนักงานจ้างทั่วไป

 
   
นายสมบัติ  แก้วสิงหา
 (ว่าง) นางวราภรณ์  จันทสิงห์
 คนงาน 
 คนงาน  คนงาน