องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
  นายพงศักดิ์  สมสมัยพงศ์กุล
 
  ปลัด อบต.นาสี  
  098-6319865
 นางนิยดา  จวงโส

รองปลัด อบต.นาสี

095-8101630

 

  นายศักดิ์ดา  ภาชู
 
  หัวหน้าสำนักปลัด
 
  062-3465630  
นางปาริชาติ  สอนสุภาพ
นายสิทธิพล  สงนอก
นางสาวปลิดา  มณีนภัสสร
ผู้อำนวยการกองคลัง นายช่างโยธาชำนาญงาน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
082-3528357
รักษาราชการแทน
091-8613883
  ผู้อำนวยการกองช่าง