องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th

 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ก.ย. 2566 ]17
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ก.ย. 2566 ]15
3 คู่มือการปฎิบัติงานและการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS) [ 30 พ.ค. 2565 ]33
4 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 10 ม.ค. 2565 ]24
5 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 10 ม.ค. 2565 ]20
6 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 4 ต.ค. 2564 ]19
7 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 2 ส.ค. 2564 ]225
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง นโยบายต่อต้านพฤติกรรมอันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรองค์การบิหารส่วนตำบลนาสี [ 15 ต.ค. 2563 ]79
9 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]195
10 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 17 ต.ค. 2562 ]211
11 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 16 ต.ค. 2562 ]201
12 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 27 มิ.ย. 2562 ]203
13 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 27 มิ.ย. 2562 ]206
14 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 27 มิ.ย. 2562 ]223
15 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 27 มิ.ย. 2562 ]197
16 มาตรการประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 9 ม.ค. 2562 ]207