องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

สำนักปลัด

   
  นายศักดิ์ดา  ภาชู  
 
 หัวหน้าสำนักปลัด
 

จ่าเอกสมคิด  จันทะวงษ์ นางศศิประภา  จันทรัตน์ (ว่าง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ นักวิชาการศึกษา
 
 นางสาวศิวรัตน์  ภูมิวงค์     จ่าเอกไพรัช ปัจจัยโคนัง
 เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน       เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
  พนักงานจ้างตามภารกิจ
 

   
นางสาวชุติกาญจน์  กันหา
นางสาวนวรัตน์  พานคำ
นางวงธวัฒน์  ชาลีกุล
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

   
นางสาวสิริธัญญ์  ผาดำ
     นางสาวจิราพัชร  นามเคน      
นายจตุรภัทร  บุตรีสุวรรณ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริม
การท่องเที่ยว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอภิชาติ จันทสิงห์
นายทองพูล  ศรีสุวรรณ     
    (ว่าง)   
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย 
คนสวน แม่บ้าน
  พนักงานจ้างทั่วไป  
     
นางแตงอ่อน  ลำมะนา     นายสุรณัฐ  รักษาภักดี      นายพีรวัฒน์  สีม่วง
คนงาน   พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง     พนักงานดับเพลิง
 
 
นายวิเชียร  ยงยุท  นายสุธิพัฒน์  พลยามา
(ว่าง)
พนักงานดับเพลิง คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ