องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 183 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย พ.ศ. 2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]1
2 ประชาสัมพันธ์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ อปท. [ 11 พ.ค. 2565 ]3
3 สรุปอุทาหรณ์เกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย [ 3 พ.ค. 2565 ]5
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 22 เม.ย. 2565 ]24
5 ประกาศ องค์การบริห่ีส่วนตำบลนาสี เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) [ 20 เม.ย. 2565 ]11
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 11 เม.ย. 2565 ]19
7 ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในฤดูร้อน [ 5 เม.ย. 2565 ]10
8 ประชาสัมพันธ์ พิจารณาสนับสนุนการจัดซื้อข้าวสารจากชาวนาไทย [ 5 เม.ย. 2565 ]12
9 การพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาราคาขิงตกต่ำ [ 5 เม.ย. 2565 ]10
10 ประกาศองค์การบริหหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง การปิดเรียนเนื่องด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ตามเอกสารแนบท้ายถ [ 4 เม.ย. 2565 ]9
11 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ [ 22 มี.ค. 2565 ]20
12 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังงหวัด [ 22 มี.ค. 2565 ]19
13 แต่งตั้งคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าประจำจังหวัด [ 22 มี.ค. 2565 ]18
14 คำสั่งกรมควบคุมโรค เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [ 17 มี.ค. 2565 ]22
15 เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่นระหว่างไทย-ญีปุ่น ประจำปี 2564 [ 17 มี.ค. 2565 ]20
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 16 มี.ค. 2565 ]22
17 ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 16 มี.ค. 2565 ]12
18 ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 16 มี.ค. 2565 ]12
19 การรับมอบตู้คัดแยกขยะอันตรายให้กับทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 16 มี.ค. 2565 ]14
20 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าเรียนหลักสูตรออนไลน์ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม (MOCC ANAMAI) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565 [ 15 มี.ค. 2565 ]19
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10