องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 80 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศปิดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษ และให้ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานลูกจ้างผู้ดูแลเด็กปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVD-19) [ 11 ม.ค. 2564 ]3
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี พ.ศ.2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]9
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 17 พ.ย. 2563 ]14
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 9 พ.ย. 2563 ]18
5 การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]16
6 ประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งนายกรัฐมนตรีภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 [ 2 พ.ย. 2563 ]17
7 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค [ 2 พ.ย. 2563 ]17
8 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ [ 29 ต.ค. 2563 ]16
9 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ [ 29 ต.ค. 2563 ]15
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 14 ต.ค. 2563 ]27
11 โครงการฝึกอบรมการทำขนมดอกบัวและขนมดอกจอก [ 1 ต.ค. 2563 ]19
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]64
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]69
14 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 20 ส.ค. 2563 ]27
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 19 ส.ค. 2563 ]24
16 ข้อมูลทั่วไป ปราชญ์ชาวบ้าน หรือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 13 ส.ค. 2563 ]25
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง รับสมัคร "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น" [ 13 ส.ค. 2563 ]21
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง กำหนดปฏิทินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 10 ก.ค. 2563 ]30
19 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 8 ก.ค. 2563 ]25
20 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 17 มิ.ย. 2563 ]30
 
หน้า 1|2|3|4