องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 223 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง รับสมัครบุคคลผู้ไร้ที่ดินทำกินเพื่อยื่นคำขอรับการคัดเลือกและจัดที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประเภทที่ดินเอกชนที่ ส.ป.ก. จัดซื้อโดยวิธีการเช่าหรือเช่าซื้อ [ 23 ก.ย. 2565 ]4
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 20 ก.ย. 2565 ]8
3 ประชาสัมพันธ์การเปืดรับสมัครสตรี ที่มีรายได้น้อย ขาดโอกาสทางการศึกษา ผู้ว่างงาน และบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมทักษะอาชีพ รุ่นที่ 66 [ 19 ก.ย. 2565 ]6
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 12 ก.ย. 2565 ]20
5 ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 (Local Performance Assessment Annual Report 2021) [ 8 ก.ย. 2565 ]17
6 การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 30 ส.ค. 2565 ]21
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 22 ส.ค. 2565 ]28
8 ประกาศบัญชีรายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือประชาชน [ 11 ส.ค. 2565 ]16
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง มาตรการการเก็บและขนขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 9 ส.ค. 2565 ]22
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง มาตรการจัดการขยะมูลฝอยอันตรายหรือของเสียอันตรายขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 9 ส.ค. 2565 ]20
11 ประการศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง มาตรการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 9 ส.ค. 2565 ]21
12 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]18
13 ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางควบคุมเหตุรำคาญจากการกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควัน กัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด พ.ศ.2565 และแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายฯ [ 8 ก.ค. 2565 ]26
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง การควบคุมอาคาร พ.ศ.2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]26
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]26
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]30
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง มาตรการประหยัดพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 23 มิ.ย. 2565 ]31
18 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 22 มิ.ย. 2565 ]32
19 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 21 มิ.ย. 2565 ]38
20 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การเรียกประชุมสภาองค์การลริหารส่วนตำบลนาสี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 21 มิ.ย. 2565 ]32
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12