องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

กองคลัง

   
  นายศักดิ์ดา  ภาชู
 
  หัวหน้าสำนักปลัด
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
(ว่าง)
(ว่าง) (ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
     
  พนักงานจ้างตามภารกิจ  

นางฟ้าลิขิต  ขะทุม
นางสาวเพลินจิต  ศรีหาไชย
นางกชกร  ศรีทับทิม
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
     
นางสาววรนุช  บุญนา
  นางจำเรียง  สงนอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
     
 
พนักงานจ้างทั่วไป