องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

กองช่าง

   
  นางนิยดา  จวงโส
 
  รองปลัด อบต.นาสี
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
 
  นายสิทธิพล  สงนอก  
  นายช่างโยธาชำนาญงาน  
     
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ

 
 

นายปิยะพงษ์  คำสิงห์ศรี นายธนากร บุญประกอบ
นางสาวพีพรรณ  ป้านวัน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
 
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
 
นายแช่ม  จันทะมณี     นายสุวรรณ  มหาพรหม
นายอุทัย  คำภูแก้ว
คนงาน คนงาน คนงาน