องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

กองช่าง

   
  นางสาวปลิดา  มณีนภัสสร
 
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
 
  นายสิทธิพล  สงนอก  
  นายช่างโยธาชำนาญงาน  
     
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ

 
 

นายปิยะพงษ์  คำสิงห์ศรี นายธนากร บุญประกอบ
นางสาวพีพรรณ  ป้านวัน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
 
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
 
นายแช่ม  จันทะมณี     นายสุวรรณ  มหาพรหม
นายอุทัย  คำภูแก้ว
คนงาน คนงาน คนงาน