องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

แผนงานการศึกษา

 
แผนงานการศึกษา


 
 
 นางสาวรสสุคนธ์  แนวบุตร
นางวันลัย  พูดเพราะ      นางสาวจันทรชนพร  ใหทอง   
 ครู  อันดับ คศ.2    
 ครู  อันดับ คศ.2        ครู  อันดับ คศ.2    

 
 นางสาวฐิติรัตน์  ลุนละวงษ์ นางสาวสุสดา  วรรณประเสริฐ     นางสุพรรณี  เจริญชนม์
ครู  อันดับ คศ.2 ครู  อันดับ คศ.2 ครู  อันดับ คศ.1
     
     นางสาวนงเยาว์  วาดวงศ์    
  ครู  อันดับ คศ.1  
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
 
 
นางสาวศสิพร  อุดม (ว่าง)
   นางเด่นนภา  มณีโรจน์
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
   
  นางอนุชธิดา บุดดี
 
   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
 
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
 
  นางสาวฐิติพร  ทองลาย
 
 
ผู้ดูแลเด็ก