องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือบริการประชาชน การขออนุญาตประกอบกิจการน้ำมัน [ 16 ก.ย. 2563 ]3
2 คู่มือสำหรับประชาชน ขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง [ 15 ก.ย. 2563 ]3
3 คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 26 พ.ค. 2563 ]17
4 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 21 พ.ค. 2563 ]16
5 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน [ 18 พ.ค. 2563 ]16
6 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ [ 12 พ.ค. 2563 ]17
7 คู่มือการปฏิบัติงานการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 23 มี.ค. 2563 ]19
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 26 ธ.ค. 2562 ]12
9 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 23 พ.ค. 2562 ]43
10 การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 23 พ.ค. 2562 ]48
11 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 พ.ค. 2562 ]41
12 การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 23 พ.ค. 2562 ]39
13 การรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ [ 23 พ.ค. 2562 ]44
14 การแจ้งถมดิน [ 23 พ.ค. 2562 ]46
15 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล [ 23 พ.ค. 2562 ]42
16 การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 23 พ.ค. 2562 ]45
17 การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 23 พ.ค. 2562 ]46
18 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 23 พ.ค. 2562 ]44
19 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 23 พ.ค. 2562 ]41
20 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล [ 23 พ.ค. 2562 ]43
 
หน้า 1|2