องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 16 ต.ค. 2563 ]4
2 คู่มือบริการประชาชน การขออนุญาตประกอบกิจการน้ำมัน [ 16 ก.ย. 2563 ]25
3 คู่มือสำหรับประชาชน ขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง [ 15 ก.ย. 2563 ]25
4 คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 26 พ.ค. 2563 ]35
5 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 21 พ.ค. 2563 ]44
6 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน [ 18 พ.ค. 2563 ]35
7 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ [ 12 พ.ค. 2563 ]35
8 คู่มือการปฏิบัติงานการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 23 มี.ค. 2563 ]40
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 26 ธ.ค. 2562 ]30
10 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 23 พ.ค. 2562 ]62
11 การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 23 พ.ค. 2562 ]68
12 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 พ.ค. 2562 ]60
13 การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 23 พ.ค. 2562 ]59
14 การรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ [ 23 พ.ค. 2562 ]65
15 การแจ้งถมดิน [ 23 พ.ค. 2562 ]67
16 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล [ 23 พ.ค. 2562 ]63
17 การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 23 พ.ค. 2562 ]66
18 การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 23 พ.ค. 2562 ]66
19 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 23 พ.ค. 2562 ]63
20 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 23 พ.ค. 2562 ]60
 
หน้า 1|2