องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 6 ม.ค. 2566 ]2
2 คู่มือการปฏิบัติงานการบันทึกบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ของอปท.(e-laas) [ 3 ต.ค. 2565 ]1
3 คู่มือประชาชน จัดเก็บรายได้ [ 24 มี.ค. 2565 ]70
4 คู่มือประชาชน การขอใช้น้ำประปา [ 24 มี.ค. 2565 ]69
5 คู่มือปฏิบัติงาน การจัดเก็บรายได้ [ 24 มี.ค. 2565 ]66
6 แผนที่หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 19 พ.ค. 2564 ]110
7 คู่มือและแนวปฏิบัติ เรื่องขั้นตอนและวิธรการช่วยเหลือของประชาช [ 6 พ.ค. 2564 ]113
8 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 16 ต.ค. 2563 ]118
9 คู่มือบริการประชาชน การขออนุญาตประกอบกิจการน้ำมัน [ 16 ก.ย. 2563 ]112
10 คู่มือสำหรับประชาชน ขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง [ 15 ก.ย. 2563 ]112
11 คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 26 พ.ค. 2563 ]114
12 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 21 พ.ค. 2563 ]109
13 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน [ 18 พ.ค. 2563 ]113
14 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ [ 12 พ.ค. 2563 ]96
15 คู่มือการปฏิบัติงานการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 23 มี.ค. 2563 ]103
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 26 ธ.ค. 2562 ]101
17 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 23 พ.ค. 2562 ]134
18 การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 23 พ.ค. 2562 ]105
19 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 พ.ค. 2562 ]103
20 การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 23 พ.ค. 2562 ]99
 
หน้า 1|2