องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือประชาชน จัดเก็บรายได้ [ 24 มี.ค. 2565 ]34
2 คู่มือประชาชน การขอใช้น้ำประปา [ 24 มี.ค. 2565 ]33
3 คู่มือปฏิบัติงาน การจัดเก็บรายได้ [ 24 มี.ค. 2565 ]30
4 แผนที่หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 19 พ.ค. 2564 ]76
5 คู่มือและแนวปฏิบัติ เรื่องขั้นตอนและวิธรการช่วยเหลือของประชาช [ 6 พ.ค. 2564 ]79
6 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 16 ต.ค. 2563 ]83
7 คู่มือบริการประชาชน การขออนุญาตประกอบกิจการน้ำมัน [ 16 ก.ย. 2563 ]78
8 คู่มือสำหรับประชาชน ขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง [ 15 ก.ย. 2563 ]77
9 คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 26 พ.ค. 2563 ]81
10 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 21 พ.ค. 2563 ]75
11 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน [ 18 พ.ค. 2563 ]80
12 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ [ 12 พ.ค. 2563 ]69
13 คู่มือการปฏิบัติงานการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 23 มี.ค. 2563 ]73
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 26 ธ.ค. 2562 ]72
15 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 23 พ.ค. 2562 ]77
16 การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 23 พ.ค. 2562 ]74
17 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 พ.ค. 2562 ]76
18 การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 23 พ.ค. 2562 ]71
19 การรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ [ 23 พ.ค. 2562 ]74
20 การแจ้งถมดิน [ 23 พ.ค. 2562 ]72
 
หน้า 1|2