องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนที่หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 19 พ.ค. 2564 ]6
2 คู่มือและแนวปฏิบัติ เรื่องขั้นตอนและวิธรการช่วยเหลือของประชาช [ 6 พ.ค. 2564 ]6
3 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 16 ต.ค. 2563 ]6
4 คู่มือบริการประชาชน การขออนุญาตประกอบกิจการน้ำมัน [ 16 ก.ย. 2563 ]6
5 คู่มือสำหรับประชาชน ขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง [ 15 ก.ย. 2563 ]6
6 คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 26 พ.ค. 2563 ]6
7 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 21 พ.ค. 2563 ]6
8 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน [ 18 พ.ค. 2563 ]6
9 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ [ 12 พ.ค. 2563 ]6
10 คู่มือการปฏิบัติงานการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 23 มี.ค. 2563 ]6
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 26 ธ.ค. 2562 ]6
12 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 23 พ.ค. 2562 ]7
13 การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 23 พ.ค. 2562 ]7
14 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 พ.ค. 2562 ]6
15 การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 23 พ.ค. 2562 ]6
16 การรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ [ 23 พ.ค. 2562 ]7
17 การแจ้งถมดิน [ 23 พ.ค. 2562 ]6
18 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล [ 23 พ.ค. 2562 ]6
19 การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 23 พ.ค. 2562 ]8
20 การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 23 พ.ค. 2562 ]7
 
หน้า 1|2