องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 คู่มือสำหรับประชาชน ขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง [ 15 ก.ย. 2563 ]123
22 คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 26 พ.ค. 2563 ]119
23 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 21 พ.ค. 2563 ]117
24 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน [ 18 พ.ค. 2563 ]118
25 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ [ 12 พ.ค. 2563 ]101
26 คู่มือการปฏิบัติงานการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 23 มี.ค. 2563 ]108
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 26 ธ.ค. 2562 ]105
28 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 23 พ.ค. 2562 ]140
29 การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 23 พ.ค. 2562 ]108
30 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 พ.ค. 2562 ]106
31 การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 23 พ.ค. 2562 ]103
32 การรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ [ 23 พ.ค. 2562 ]106
33 การแจ้งถมดิน [ 23 พ.ค. 2562 ]105
34 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล [ 23 พ.ค. 2562 ]96
35 การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 23 พ.ค. 2562 ]105
36 การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 23 พ.ค. 2562 ]127
37 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 23 พ.ค. 2562 ]90
38 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 23 พ.ค. 2562 ]95
39 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล [ 23 พ.ค. 2562 ]91
40 การขอรับบ าเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้าง ชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) [ 23 พ.ค. 2562 ]90
 
|1หน้า 2|3