องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล [ 23 พ.ค. 2562 ]78
22 การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 23 พ.ค. 2562 ]81
23 การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 23 พ.ค. 2562 ]83
24 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 23 พ.ค. 2562 ]73
25 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 23 พ.ค. 2562 ]74
26 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล [ 23 พ.ค. 2562 ]74
27 การขอรับบ าเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้าง ชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) [ 23 พ.ค. 2562 ]73
28 การแจ้งขุดดิน [ 23 พ.ค. 2562 ]73
29 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 23 พ.ค. 2562 ]74
30 การรับช าระภาษีป้าย [ 23 พ.ค. 2562 ]89
 
|1หน้า 2