องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2566 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก [ 1 พ.ค. 2566 ]4
2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]7
3 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 31 มี.ค. 2566 ]5
4 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู [ 8 ก.พ. 2566 ]29
5 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [ 25 พ.ย. 2565 ]11
6 รายงานสรุปการเข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 23 พ.ย. 2565 ]18
7 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี สำหรับรอบปีงบประมาณพ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]7
8 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูส่วนตำบล และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี สำหรับรอบปีงบประมาณพ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]2
9 การกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง [ 3 ต.ค. 2565 ]2
10 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]112
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]144
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]85
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 10 ก.พ. 2565 ]95
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับรอบปีงบประมาณ 2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]96
15 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]110
16 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 4 ก.พ. 2565 ]156
17 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 4 ก.พ. 2565 ]104
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและลงโทษพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 3 ก.พ. 2565 ]102
19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 พ.ย. 2564 ]144
20 รายงานสรุปผลการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]154
 
หน้า 1|2|3